EnakostSpolov / ObjaveMain

O Institutu
eNoviceIJS
Znotraj inštituta

Upravni odbor
Znanstveni svet
Direktorjeva pisarna

Nazaj na IJS za enakost spolov


Athena


Logo

IJS ZA ENAKOST SPOLOV


OBJAVE

8. MAREC - DAN ŽENA

8. marec je Dan žena in mednarodni praznik žensk, ki ga v več kot sto državah po svetu praznujemo že od leta 1917. Tema letošnjega dne je Enakost spolov danes za trajnostni jutri, s čimer želi OZN poudariti prispevek žensk in deklet po vsem svetu pri spodbujanju prilagajanja podnebnim spremembam in oblikovanju trajnostne prihodnosti za vse. Kljub temu, da so ženske zakonsko dosegle enakopravnost, pa v praksi še vedno zasledimo neenako obravnavo žensk. Zato je prav, da se na ta dan spomnimo na dosežke in pogum žensk in kako pomembna je enakopravna zastopanost spolov tudi v znanosti. Delujmo v smeri, da enakopravnost tudi sicer postane del sodobne družbe. Glede na dogodke v Ukrajini, ki predstavljajo grožnjo osnovnim človekovim pravicam in svobodi, pa ima ta praznik danes še večji pomen. Danes se še odločneje borimo za mirno prihodnost za vse nas. In danes še močneje sočustvujemo in izkazujemo podporo vsem pogumnim ženskam v Ukrajini.
Vsem ženskam po svetu čestitamo za mednarodni dan žena in jim želimo veliko poguma!


MEDNARODNI DAN ŽENSK IN DEKLET V ZNANOSTI

11. februar je mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. Kot navaja zadnje Unescovo poročilo o znanosti, so ženske v letu 2018 predstavljale 33 odstotkov raziskovalcev. Z mednarodnim dnem je Generalna skuščina OZN želela spodbuditi zanimanje žensk in deklet za znanost ter opozoriti na enakopravne možnosti v znanosti; dekleta in ženske so namreč še vedno izključene iz polnega sodelovanja v znanosti. V času slovenskega predsedovanja Svetu EU je bila sprejeta Ljubljanska deklaracija, ki si prizadeva za izboljšanje položaja žensk v raziskavah in inovacijah. Posebna predstavnica predsednika Generalne skupščine ZN Darja Bavdež Kuret pa je mnenja, da imamo v Sloveniji izjemno podlago za promocijo žensk, saj so ženske do 64. leta bolj izobražene kot moški. Po podatkih statističnega urada število žensk, vključenih v visokošolsko izobraževanje 3. stopnje od leta 2015/2016 narašča, delež ženskih doktorskih študentk se giblje okrog 53 odstotkov.

Mednarodnem dnevu deklet in žensk v znanosti se pridružuje tudi Institut "Jožef Stefan". V nadaljevanju so predstavljena mnenja treh raziskovalk Instituta "Jožef Stefan" o znanstvenem poklicu.

Maja Ponikvar Svet

Dr. Maja Ponikvar Svet, univ. dipl. kemičarka, Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo:
»Do študija kemije sta me pripeljali vedoželjnost in radovednost do vsega, kar nas obdaja. Kemija se je zdela prava izbira. Zanimiva in polna izzivov je zame še danes. Po toliko letih v delu v laboratoriju še vedno uživam. Poleg napredovanja v znanstvenem in strokovnem delu mi izzive predstavljajo tudi mentorstva mladim raziskovalkam in mladim raziskovalcem. Pridobivanje novih znanj in predajanje svojih izkušenj prihodnjim generacijam je zame ključnega pomena.«

Maja Škrjanc

Maja Škrjanc, univ. dipl. inž. računalništva in informatike, Laboratorij za umetno inteligenco:
»V osnovni šoli sta me pritegnili matematika in logika: ob reševanju nalog in podobnih miselnih izzivov sem uživala in se zabavala. Matematiko sem videla kot logične strukture, katere se med seboj smiselno povezujejo. V 5. razredu OŠ pa sem prvič slišala za umetno inteligenco, slišalo se je zelo zanimivo, saj sem ocenila, da gre za uporabo logike in matematičnih pravil, dodatni bonus pa mi je predstavljalo tudi moje pričakovanje, da se ni treba tega posebej učiti, ampak zgolj rešuješ z logiko. In zato sem se že takrat razveselila: "To bom počela v življenju." In to me navdušuje še danes.
Področje umetne inteligence je precej široko in hitro razvijajoče. Poklicne izzive mi predstavlja predvsem razvoj novih pristopov, implementacije v praksi in merjenje dejanskih učinkov AI aplikacij, kar predstavlja širši multidisciplinarni izziv. Veseli me, da lahko apliciram metode v različnih domenah (finance, telekomunikacije, proizvodnja), različnih poslovnih funkcijah (marketing, risk management, nabava), kar mi daje možnost spoznavanja novih področij in izjemno zanimivega dela, saj redkokdaj naletimo na popolnoma enake izzive.«

Tanja Pavleska

Dr. Tanja Pavleska, univ. dipl. inž. elektrotehnike, Laboratorij za odprte sisteme in mreže:
»Želela sem spoznati "čarobne dežele", v katerih je glavni jezik matematika. Med temi področji me je inženirstvo pritegnilo, ker je zelo blizu mojem značaju in naravi. Morda je na izbiro poklica vplivalo tudi dejstvo, da so mi sorodniki in prijatelji namigovali, da je inženirstvo prepovedano sadje za žensko. Ta izbira je ustrezala moji uporniški naravi. Poklicni izzivi so omejevanje osebnega skepticizma v stvareh, ki jih raziskujem, vztrajanje pri odkrivanju neznanega in učenje nepričakovane snovi, posebej to da, čeprav mislim, da nimam velikih pričakovanj v mojem delu, se pogosto izkaže, da sem presenečena nad rezultati. Včasih pa pozabim, da je sam proces raziskovanja tudi del rezultata, ki ga dosežem.«


23. JUNIJA SMO OBELEŽILI MEDNARODNI DAN INŽENIRK

Namen mednarodne pobude združenja Women in Engineering iz leta 2014 je obeležiti dosežke žensk v inženirstvu in sorodnih panogah. Cilj pobude je prispevati k enakosti v poklicih, kjer so ženske tradicionalno bile v manjšini. Združenje sledi trem ciljem: podpirati ženske pri doseganju njihovega potenciala kot inženirke, znanstvenice in voditeljice, spodbujati izobraževanje, študij in uporabo tehnike ter sodelovati z organizacijami in odločevalci pri uveljavljanju raznolikosti in enakosti spolov na delovnem mestu.

Aktivnosti na področju enakosti spolov so tudi na področju znanosti zadnja leta vse močnejše, od leta 2022 bo načrt za enakost spolov tudi eden od kriterijev za sodelovanje na projektih, ki jih financira program Obzorje Evropa. Na Institutu "Jožef Stefan" sledimo tem smernicam, tako je direktor instituta dne 20. 5. 2021 sprejel akcijski načrt vzpostavitve enakih možnosti glede na spol. Pomembno vlogo pri izvedbi načrta in uvajanju institucionalnih sprememb ima tudi evropski projekt ATHENA, katerega partner je IJS. V okviru projekta je bil avgusta ustanovljen odbor za izvedbo načrta enakih možnosti glede na spol (krajše GEPI- Gender Equality Plan Implementation), ki ga sestavljajo različne ciljne skupine Instituta “Jožef Stefan” (vodstveni kader, raziskovalci/raziskovalke, administracija, sekretariat in mladi raziskovalci). Vsi zaposleni na Institutu “Jožef Stefan” so lepo vabljeni k sooblikovanju in vpeljevanju načrta enakih možnosti glede na spol.

Mednarodnem dnevu inženirk se pridružuje tudi Institut "Jožef Stefan". V nadaljevanju so predstavljena mnenja treh raziskovalk Instituta “Jožef Stefan” o inženirskem poklicu.

Mojca OTONIČAR

Doc. dr. Mojca OTONIČAR, univ. dipl. inž. geologije, Odsek za elektronsko keramiko:
»Izbira naravoslovnih znanosti za moj poklic je bila logična in spontana. Navdušenje nad naravo in vznemirjenje ob nerazumevanju stvari in pojavov je bilo v meni vselej prisotno in še danes napaja moj raziskovalni zagon ter predstavlja motivacijo za osebni in karierni razvoj. Študij naravoslovja in tehnike mi pomeni izbiro življenjskih nazorov, ki temeljijo na objektivnih in preverljivih dejstvih, kritični presoji in težnji po sonaravnem bivanju. Menim, da je skladnost z naravoslovno usmerjenimi vrednotami podlaga za tehnološki napredek in dobrobit družbe.
Težko bi ločila poklicni izziv od zasebnega, saj znanstveniki raziskujemo tudi zaradi osebne potešitve svoje radovedne narave. Želim si, da bi mi uspelo dognati, razviti ali ustvariti nekaj, kar šteje. Za boljšo družbo, zdravo Zemljo in nenazadnje tudi zame. Pri tem so ključna in neprecenljiva vsa svetovna poznanstva in prijateljstva na raziskovalni poti, ki nenehno širijo obzorja mojemu umu.«

Pia Starič

Pia STARIČ, mag. molekularne biologije, Odsek za tehnologijo površin:
»K študiju naravoslovja me je pritegnila kompleksnost in povezanost živih sistemov: od molekul, celic, organizmov pa vse do ekosistemov ter interakcij organizmov z abiotskimi dejavniki. Zanimivo je, kako vsak organizem (pa če je še tako majhen) spada v zapleteno mrežo pojavov in v njej igra pomembno vlogo. Pri preučevanju naravoslovja se tako neprestano srečujemo z zanimivimi vprašanji in raziskovalnimi problemi, na katere želimo odgovoriti in jih rešiti. Moj poklicni izziv je predvsem pridobivanje pomembnih in kvalitetnih rezultatov in spoznanj tako za znanost kot tudi za družbo. Želim prispevati k okolju prijaznemu razvoju družbe v manjši ali večji meri – štejejo koraki naprej, pa naj bodo to mali ali veliki.«

Barbara KOROUŠIČ SELJAK

Prof. dr. Barbara KOROUŠIČ SELJAK, univ. dipl. inž. računalništva in informatike, Odsek za računalniške sisteme:
»Obiskovala sem družboslovno usmerjeno gimnazijo in bila sem ena redkih dijakinj, ki se je odločila za študij računalništva in informatike. Zmeraj sem se dobro počutila v svetu matematike in reševanje problemov mi je bilo v veselje. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bilo pri nas računalništvo še v povojih, mi je oče predstavil to področje kot alternativo matematiki, ki omogoča reševanje problemov iz resničnega življenja. Zagotovo pa sem lahko hvaležna mami, da me je spodbujala k samostojni poti, kar izobrazba omogoča, še zlasti ženski.
Na področju računalništva poklicnih izzivov ne zmanjka, saj je to eno najbolj dinamičnih področij in, če želiš slediti napredku, je potrebno ves čas vlagati energijo v pridobivanje novega znanja. V neizmerno veselje mi je delo z mlajšimi, ki prinašajo sveže znanje in zlasti ideje ter zagnanost. Še zmeraj pa se najbolje počutim, ko delamo na projektih, kjer rešujemo realne probleme. Želim si le, da čas ne bi tako hitro tekel in bi imeli več možnosti za uživanje v danih trenutkih – recimo, ko se porodi neka ideja, ko prebereš navdihujoč članek ali ko izveš, da je kolegica ali kolega osvojil pomemben raziskovalni korak – morda pa je lahko tudi to eden izmed izzivov današnjih raziskovalk.«


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si