EUskladi2

kjlkjlkjlkjlkjl SrečaPoslovni objekt
Odseka znanosti o
okolju – O2 na Reaktorskem
centru v Podgorici

V letu 2014 je Institut »Jožef Stefan« z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport podpisal pogodbo o sofinanciranju operacije »Poslovni objekt Odseka znanosti o okolju – O2 na Reaktorskem centru v Podgorici«.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: »Gospodarsko-razvojna infrastruktura«, prednostne usmeritve: »Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura«.

Operacija se izvaja od 1. 3. 2012 do predvidoma 30. 9. 2015. Predviden strošek celotne operacije znaša 6.992.017,21 EUR, od tega predstavlja 6.690.489,44 EUR delež za sofinanciranje s strani kohezijske politike in 301.527,77 EUR delež upravičenca.

Namen operacije je zagotoviti Institutu »Jožef Stefan« (Odseku znanosti o okolju) ustrezno raziskovalno infrastrukturo, ki bo zagotavljala pogoje za nemoteno in kvalitetno opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti ter večjo varnost zaposlenih. Z zagotovitvijo ustrezne infrastrukture bo omogočena združitev potrebnih znanj za razvoj in izvedbo projektov za reševanje okoljske problematike, omogočeno bo doseči kritično maso znanja za uspešno izvedbo raziskovalnih projektov, ter združevanje partnerjev in njihovih usposobljenosti. Ob tem bo operacija pripomogla k dvigu tehnološke ravni eksperimentalno raziskovalnega dela, k zaposlovanju kadrov, k razreševanju razkoraka med nekaterimi življenjskimi potrebami družbe ter trenutnim stanjem razvitosti, k boljši ozaveščenosti in izobraževanju širše javnosti o okoljskih problemih in k dvigu konkurenčne sposobnosti gospodarstva ob zagotovitvi kvalitetne rabe prostora in virov za doseganje višje kvalitete življenja v Republiki Sloveniji.

Cilj operacije je tako zagotoviti Institutu »Jožef Stefan« (Odseku znanosti o okolju) ustrezno raziskovalno infrastrukturo v skupni velikosti 802,76 m2 novih površin in 1.144,82 m2 obnovljenih površin, vključno z zagotovitvijo raziskovalne opreme.

Kontaktna oseba za podajanje informacij je Aleš Cesar, vodja Tehničnih servisov IJS.


Slika
Slika