EnakostSpolov

Slovensko English

Logo

Athena

Logo

Kontaktna oseba za področje
enakosti spolov, etične vidike
in reševanje sporov

Iva Perhavec

Iva Perhavec
🕿 +386 70 594 068
iva.perhavec@ijs.si

IJS ZA ENAKOST SPOLOVNOVICE


MEDNARODNI DAN ŽENSK IN DEKLET V ZNANOSTI: ŽENSKE V ZNANOSTI IN ZA ZNANOST

Ob mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti so raziskovalke z Instituta “Jožef Stefan”, Kemijskega inštituta in Univerze v Ljubljani na okrogli mizi z naslovom Ženske v znanosti in za znanost spregovorile o položaju žensk v znanstvenoraziskovalnem prostoru. Na dogodku, ki je potekal 12. februarja 2024 na Kemijskem inštitutu, so sodelovale izr. prof. dr. Mojca Benčina, Kemijski inštitut, asist. dr. Tanja Goričanec, Institut "Jožef Stefan", prof. dr. Barbara Koroušić Seljak, Institut "Jožef Stefan", izr. prof. dr. Natalija Majsova, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, prorektorica UL za študijske in študentske zadeve, skrbnica načrta za enakost spolov na UL in dr. Ema Žagar, Kemijski inštitut.

Po podatkih Združenih narodov je v svetu med člani nacionalnih znanstvenih akademij le 12 odstotkov žensk. V Sloveniji je od skupaj 179 članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) le 12,8 odstotkov žensk, v številkah – od 179 članov je članic le 23. Gostje okrogle mize so spregovorile o tem, kaj jih je navdušilo za znanstveno kariero, svojih vzornicah, delu na raziskovalnih institucijah v Sloveniji in tujini, pa tudi o izkušnjah s sodelovanjem v pretežno moških kolektivih, izzivih usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja ter omejitvah pri kariernem napredovanju, s katerimi se še vedno srečujejo znanstvenice. Poudarile so, da je potrebno mlada dekleta opogumljati pri kariernem odločanju za znanost, še posebej na naravoslovnem in tehničnem področju, ter se strinjale, da je raziskovanje izjemno kreativen in izpolnjujoč poklic.

Ženske v znanosti in za znanostprof. dr. Barbara Koroušić Seljakasist. dr. Tanja Goričanec

Foto: Andrej Perdih


GLASILO PROJEKTA ATHENA

Izšlo je 4. glasilo projekta Athena, v katerem lahko najdete informacije o dogodkih in aktivnostih, ki smo jih skupaj s projektnimi partnerji izvedli v preteklih mesecih. Lepo vabljeni k branju.

4. glasilo projekta Athena


16 DNI AKTIVIZMA PROTI NASILJU NA PODLAGI SPOLA

Med 25. novembrom in 10. decembrom na mednarodni ravni poteka kampanja 16 dni aktivizma proti nasilju na podlagi spola. Začetek vsakoletne kampanje je 25. november, ko obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, zaključi pa se 10. decembra, ko obeležujemo svetovni dan človekovih pravic.

Nasilje nad ženskami in deklicami je odraz neenakosti med spoloma ter ena izmed najbolj pogostih in razširjenih kršitev človekovih pravic po vsem svetu. Več kot ena od treh žensk v svojem življenju doživi nasilje na podlagi spola. Zato imamo vsi ljudje v vseh segmentih družbe pomembno vlogo pri preprečevanju nasilja nad ženskami in dekleti, opolnomočenju oseb, ki doživljajo ali so preživele nasilje na podlagi spola, ter zaščiti pravic žensk, tako v zasebni sferi kot na delovnem mestu in v javnem življenju.

Institut "Jožef Stefan" v sklopu prizadevanj za enakost spolov in varno, vključujoče ter spoštljivo delovno okolje krepi notranji sistem preprečevanja in odzivanja na nasilje na podlagi spola. S ponosom se pridružujemo našim partnerjem projekta Athena pri obeleževanju kampanje 16 dni aktivizma za družbo brez nasilja na podlagi spola.

Za pomoč in informiranje v primerih nasilja, nadlegovanja in trpinčenja na IJS se lahko obrnete na Ivo Perhavec (070 594 068) ali Junoša Lukana (01 477 30 34).
Strokovno podporo osebam z izkušnjo nasilja nudijo zunanje organizacije in organi, katerih kontakti so dostopni tukaj.

#noexcuse#noexcuse


VISOKI OBISK O ENAKOSTI SPOLOV IN VKLJUČENOSTI

V sklopu delovnega obiska evropske komisarke za enakost Helene Dalli in podpredsednika Evropskega parlamenta Marca Angela v Sloveniji, ki ju je spremljala delegacija slovenskih in evropskih institucij ter minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič, smo z visokimi gostjami in gosti na Reaktorskem centru v Podgorici spregovorili o napredku na področju enakosti spolov. V obdobju, ko mineva leto dni od sprejema prvega Načrta za enakost spolov za IJS, smo delegaciji predstavili ukrepe ter dosežke na področju doseganja enakosti spolov, h katerim je pomembno prispeval projekt Athena, podprt s strani programa Evropske unije Obzorje 2020, ter jih seznanili z delom Komisije za enake možnosti v znanosti. V razpravi smo poudarili, da so enakost, raznolikost in polna vključenost vseh zaposlenih ne glede na spol ter druge osebne okoliščine temelj organizacijskega uspeha, še posebej pa so ključni na področjih naravoslovnih in tehničnih znanosti, saj omogočajo spodbujanje in razvoj vseh potencialov ter talentov brez razlikovanja. Članice in člani delegacije so pohvalili prizadevanja Instituta za spodbujanje enakosti in vključenosti ter jih prepoznali kot vzorne modele za pozitivne spremembe. Po razpravi o skupni zavezanosti načelu enakosti je sledila predstavitev in obisk Reaktorskega centra.

Obisk Reaktorskega centra


KONTAKTNE OSEBE V PRIMERIH NASILJA, NADLEGOVANJA IN TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU

Sodelavke in sodelavce obveščamo, da se lahko za pomoč in informiranje v zvezi z vsemi oblikami nasilja, nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu obrnejo na naslednje osebe, ki jih je za ta namen pooblastil direktor Instituta prof. dr. Boštjan Zalar:

Nasilje in druge oblike vedenja ter ravnanja, ki ustvarjajo nezdravo, nevarno in nespoštljivo delovno okolje, so v vseh svojih oblikah nesprejemljivi. Postopke in ukrepe Instituta "Jožef Stefan" na tem področju ureja notranji akt Pravilnik o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanju primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu   [PDF].

V kolikor doživljate ali ste priča kakršnikoli obliki nasilja, nadlegovanja ali trpinčenja, ali pa bi se želeli o tem zgolj pogovoriti, se lahko obrnete na Ivo, Tanjo in Junoša. Vsi pogovori so zaupni.


VABILO NA SPLETNI SEMINAR

Spletni seminar

Vljudno vas vabimo na spletni seminar projekta ATHENA, katerega namen je okrepiti razumevanje, kako lahko izvajanje načrtov za enakost spolov (NES) v raziskovalnih organizacijah dodatno podpre doseganje enakosti spolov na področju raziskav in inovacij ter kako lahko politični instrumenti in pobude podprejo uvedbo NES v raziskovalnih organizacijah. Na dogodku bodo predstavljeni načrti za enakost spolov partnerjev projekta ATHENA in njihovi prvi rezultati. Sledila bo okrogla miza z nacionalnimi ter regionalnimi oblikovalkami in oblikovalci politik, ki bodo predstavili obstoječe pobude in dobre prakse, ki spodbujajo enakost spolov v R&I ekosistemih v različnih državah:

  • Kika Fumero, politična svetovalka za enakost, nasilje na podlagi spola in človekove pravice, svetovalka za enakost spolov, nekdanja direktorica Inštituta za enakost na Kanarskih otokih,
  • Silvia Rueda Pascual, direktorica Enote za ženske in znanost, Ministrstvo za znanost in inovacije španske vlade,
  • Ivana Radonova, članica ekipe bolgarskega predsedovanja Svetu EU na Ministrstvu za izobraževanje in znanost,
  • Sandra Garcia, regionalna direktorica za spodbujanje enakosti in socialne vključenosti vlade Azorov,
  • Tomaž Boh, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za znanost Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Pridružile se jim bodo predstavnice in predstavniki projekta ATHENA ter sestrskih projektov, MINDtheGEPs in LeTSGEPs, ki bodo razpravljali o pomanjkljivostih in priložnostih ter sodelovanju med organizacijami za raziskave in inovacije ter oblikovalci politik pri zagonu in izvajanju pobud za enakost spolov.

Registracija ni potrebna.

27. oktobra ob 14. uri nas spremljajte preko YouTube prenosa.


PRIPOROČILA ZA SPOLNO OBČUTLJIVO RABO JEZIKA

Jezik sooblikuje naše dojemanje in razumevanje sveta ter ima kot ključno sporazumevalno orodje pomembno vlogo pri izražanju, spodbujanju in krepitvi enakosti spolov ter odpravljanju spolne pristranskosti. Institut "Jožef Stefan" je v ta namen sprejel Priporočila za spolno občutljivo rabo jezika, ki povzemajo obširnejše Smernice za spolno občutljivo rabo jezika Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Z ciljem bolj vključujočega jezika priporočila ponujajo napotke in primere, kako namesto t.i. generičnega moškega spola dosledno uporabljati obe spolni slovnični obliki pri vseh oblikah sporočanja in sporazumevanja na Institutu.
Priporočila so dostopna tukaj.

Priporočila za spolno občutljivo rabo jezika


SPREMLJANJE VKLJUČEVANJA VIDIKA SPOLA V RAZISKOVALNE VSEBINE

Z vključevanjem vidika spola v vsebine raziskav in inovacij ustvarjamo pomembne ter kakovostne rezultate za vse ljudi ne glede na njihov spol, s tem pa krepimo družbeno relevantnost in uporabnost znanstvenih dognanj, tehnologij, produktov ter storitev. Vključevanje analize biološkega in/ali družbenega spola sicer ni enako pomembna oziroma smotrna za vsebino vseh raziskovalnih projektov, vendar pa je tudi na številnih področjih naravoslovnih in tehničnih znanosti ter znanosti o življenju vpeljevanje vidika spola v raziskovalne vsebine in projekte vse bolj prepoznano kot pomemben temelj za ustvarjanje rezultatov in rešitev, ki uspešno naslavljajo potrebe vseh ljudi ter aktualnih kompleksnih družbenih izzivov, in kot tako vse pogosteje pomemben kriterij odličnosti v znanosti.
Kot del širših prizadevanj Instituta na področju enakosti spolov v juliju 2023 zato pričenjamo z uvajanjem sistematičnega spremljanja vključevanja vidika spola v vsebine raziskovanja v okviru projektov, ki se izvajajo na IJS. Navodila, kako samooceniti vidik spola v raziskovalnih projektih, so dostopna tukaj. Vključujejo povezave na uporabne vire in priročnike, ki ponujajo primere dobrih praks, kako uspešno upoštevati dimenzijo spola v raziskovanju ter poučevanju na področjih naravoslovnih in tehničnih znanosti ter znanosti o življenju.


DOGODEK O NEENAKOSTIH MED SPOLOMA V ZNANSTVENEM IN AKADEMSKEM UDEJSTVOVANJU TER O PRISTOPIH K RAZBLINJANJU OMEJITEV

Dr. Mojca Otoničar z odseka za elektronsko keramiko je na mednarodni konferenci o feroelektričnih materialih in aplikacijah (IEEE ISAF-ISIF-PFM) v Clevelandu, Ohio, ZDA organizirala dogodek o neenakostih med spoloma v znanstvenem in akademskem udejstvovanju ter o pristopih k razblinjanju omejitev, s katerimi se soočajo doktorandke in mlajše raziskovalke tekom znanstvene kariere. Dr. Amy Diehl, avtorica knjige 'Stekleni strop' (ang. Glass walls), je predstavila šest poglavitnih ovir, katere morajo pri poklicnem napredovanju premagovati ženske zaradi ukoreninjenih spolnih pristranskosti v družbi. Predavanju je sledila diskusija s priznanimi znanstvenicami – prof. Elizabeth Dickey s Carnegie Mellon University, ZDA, prof. Beatriz Noheda z University of Gröningen, Nizozemska, in prof. Hiroko Yokota s Tokyo Institute of Technology, Japonska, ki so delile svoja mnenja in izkušnje na področju sistemskih in neformalnih rešitev za enake možnosti raziskovalk v različnih državah in ustanovah.

2023 ISAF-ISIF-PFM Joint Conference


PRAZNUJEMO MEDNARODNI DAN ŽENSK V INŽENIRSTVU

23. junij je mednarodni dan žensk v inženirstvu. Na ta dan obeležujemo dosežke žensk v inženirstvu ter spodbujamo dekleta in ženske, da se odločijo za poklicno pot na tem in sorodnih področjih. Ženske so tekom zgodovine pomembno prispevale k razvoju in ključnim prebojem v inženirstvu in tehnologiji, vendar so še vedno premalo zastopane, zlasti na vodilnih položajih ter nekaterih področjih, kot je računalništvo, njihovi dosežki pa so pogosto spregledani in podcenjeni. Pomanjkanje raznolikosti in vključenosti vodi v izgubo talentov ter ovira inovacije in družbeni napredek, saj so spregledani vidiki, izkušnje in ideje žensk.

Ob mednarodnem dnevu žensk v inženirstvu na Institutu "Jožef Stefan" praznujemo dosežke naših kolegic, ki v svojih karierah premagujejo ovire in razbijajo še vedno prepogosto razširjene stereotipe in predsodke o ženskah v inženirstvu ter na področju naravoslovnih in tehničnih znanosti. Veseli in ponosni smo na nedavni dosežek naše kolegice prof. dr. Spomenke Kobe, ki je bila junija 2023 sprejeta v Inženirsko akademijo Slovenije (IAS) kot redna članica te pomembne ustanove, ki združuje najuglednejše strokovnjakinje in strokovnjake na področju inženirstva in tehnologije. Prof. dr. Spomenka Kobe, znanstvena svetnica na Odseku za nanostrukturirane materiale na Institutu "Jožef Stefan" in podpredsednica upravnega odbora Evropske zveze za inovacije na področju trajnostne energije (ESEIA), je s svojim kakovostnim delom izjemno prispevala k trajnostnemu razvoju v okoljskem, ekonomskem in socialnem vidiku ter dosegla prebojne dosežke na področju magnetnih materialov. Je tudi članica konzorcija projekta Athena na Institutu "Jožef Stefan", katerega glavni cilj je vpeljava načrtov za enakost spolov na sodelujočih raziskovalnih inštitucijah. V okviru projekta je aktivno sodelovala pri pripravi prvega institucionalnega Načrta za enakost spolov za IJS in je zavzeta zagovornica enakih možnosti ter enakosti spolov na področju znanosti.

Prof. dr. Spomenko Kobe smo ob tej priložnosti vprašali, kaj bi svetovala dekletom in mladim ženskam, ki razmišljajo o poklicni poti na področju inženirstva.
»Pogumno in brez zastarelih predsodkov. Moje področje so magnetni materiali, ki se uporabljajo v vetrnih generatorjih in električnih vozilih. Na začetku moje kariere sem bila na mednarodnih konferencah edina ženska, to področje je bilo tipično “moška domena”. Zdaj je mladih inženirk prav na mojem področju že bistveno več in danes, ko sem bila udeležena na dogodku, posvečenem recikliranju odpadnih magnetov, je bilo na moje veliko presenečenje in veselje, v dvorani vsaj 70 % mladih žensk.
Področje inženirstva je zanimivo, zabavno in vznemirljivo. Ko sama narediš, recimo odličen magnet, ali katerikoli material z uporabnimi lastnostmi, je občutek čudovit. Srečno!
«

Mednarodni dan žensk v inženirstvu


IZVEDBA DELAVNICE O PREPREČEVANJU NASILJA NA PODLAGI SPOLA

Nasilje na podlagi spola je nasilje, usmerjeno proti osebi zaradi njenega spola, spolne identitete ali spolnega izraza ali nasilje, ki nesorazmerno prizadene osebe določenega spola. Osebi, ki doživlja nasilje, lahko povzroči fizično, spolno, čustveno ali psihološko škodo ali ekonomsko izgubo. Nasilje na podlagi spola v vseh svojih oblikah, vključno s spolnim nadlegovanjem, ima v raziskovalnih institucijah in v akademskih okoljih številne škodljive posledice ter negativno vpliva na kakovost raziskovanja in poučevanja. Na Institutu "Jožef Stefan" je 12. junija 2023 v sodelovanju z doc. dr. Jasno Podreka iz katedre za sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani potekala delavnica o preprečevanju vseh oblik nasilja na podlagi spola. Udeleženke in udeleženci so tematizirali oblike spolnega in drugega nasilja, nadlegovanja ter trpinčenja ter razpravljali, kako ob zaznavah neprimernega vedenja reagirati. Predavateljica je predstavila sistemske možnosti obravnave in zaščite oseb pred omenjenimi oblikami nadlegovanja ter nasilja, zakonodajni okvir in institut zaupne osebe.
Delavnica je potekala v okviru projekta Athena, ki ga financira okvirni program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

Delavnica o preprečevanju nasilja na podlagi spola


VABILO NA DELAVNICO O PREPREČEVANJU NASILJA NA PODLAGI SPOLA

Vljudno vas vabimo na delavnico o preprečevanju nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nadlegovanjem, ki bo potekala 12. junija 2023 med 14.00 in 16.00 v Veliki predavalnici IJS. Delavnico bo možno spremljati tudi preko povezave Zoom. Delavnico bo izvedla doc. dr. Jasna Podreka iz Oddelka za sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Delavnica bo potekala v slovenskem jeziku. Predhodne prijave niso potrebne. Več informacij o vsebini dogodka in izvajalki delavnice doc. dr. Jasni Podreka si lahko preberete v vabilu.


EVROPSKI MESEC RAZNOLIKOSTI

Maj je Evropski mesec raznolikosti, ki izpostavlja pomembnost raznolikosti in vključenosti na delovnem mestu ter širše v družbi. Letošnja osrednja tema je ocena raznolikosti in vključenosti, čemur Institut posveča pozornost preko implementacije Načrta za enakost spolov in zbiranja ter analize podatkov o zaposlenih. V Institutu “Jožef Stefan” se pridružujemo praznovanju raznolikosti naših skoraj 1200 sodelavk in sodelavcev, ki omogoča edinstvene priložnosti za sodelovanje, medsebojno učenje in ustvarjalnost. Ob ter priložnosti izpostavljamo dragocen doprinos znanj, strokovnosti ter mednarodnih izkušenj naših raziskovalk in raziskovalcev, ki prihajajo iz drugih držav. Danes predstavljajo 15 % zaposlenih na Institutu in pomembno sooblikujejo naš znanstveno-raziskovalni prostor.

Mesec raznolikosti


PROJEKT AI4GOV NA DOGODKU O VKLJUČEVANJU VIDIKA SPOLA V RAZISKAVE

Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije je dne 29. 3. 2023 potekal dogodek Kako nasloviti »enakost spolov in vključevanje dimenzije spola« v projektni prijavi programa Obzorje Evropa?. Predstavnice in predstavniki Evropske komisije in ministrstva so sodelujoče seznanili s prečno vsebino enakosti spolov in vključevanja vidika spola v raziskave in inovacije ter predstavili prihajajoče razpise v okviru programa Obzorja Evropa, ki so namenjeni tej tematiki. Na dogodku so bile predstavljene dobre prakse uvajanja spolno občutljivega pristopa v vsebine projektov programa Obzorje Evropa, med katerimi je projekt Odseka za umetno inteligenco (E3) »AI4Gov - Zaupanja vredna umetna inteligenca za transparentno javno upravljanje, ki spodbuja demokratične vrednote«. Dr. Alenka Guček je predstavila projekt ter njegovo metodologijo, katere cilj je intersekcionalna analiza pristranskosti, ki vključuje tudi dimenzijo spola. Z namenom zmanjševanja vpliva pristranskosti na umetno inteligenco, velike podatke in demokracijo bodo v konzorciju tekom projekta razvili orodja za detekcijo pristranskosti in modele razložljive umetne inteligence. Udeleženke in udeleženci dogodka so se strinjali, da sta enakost spolov in interdisciplinarnost ključna za doseganje odličnosti v znanosti.

Projekt AI4Gov


SODELAVKA IJS PREDSEDUJOČA KOMISIJI ZA ENAKE MOŽNOSTI NA PODROČJU ZNANOSTI

Doc. dr. Kristina Žagar Soderžnik, znanstvena sodelavka na Odseku za nanostrukturne materiale na IJS je v marcu 2023 nastopila funkcijo predsednice Komisije za enake možnosti na področju znanosti v mandatnem obdobju 2023–2026. Komisija je strokovno telo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije s pomembno nalogo odpravljanja vseh oblik neenakosti v znanosti in podpiranja uravnotežene zastopanosti vseh ne glede na spol in druge osebne okoliščine. Doc. dr. Kristina Žagar Soderžnik, ki aktivno sodeluje tudi v projektu Znanost na cesti, izpostavlja pomembnost vključujoče in enakopravne znanosti:
»Kot raziskovalka mlajše generacije sem seznanjena s problematiko mladih v znanosti, žensk, kot tudi moških ter mladih staršev. Iz lastnih izkušenj in izobraževanj na domačih in tujih univerzah se zavedam, kako pomemben je dialog in vzpostavljanje novih norm na področju znanosti za mlade in znanstvenice ter znanstvenike na začetku raziskovalnih poti. Kot vodja raziskovalne skupine sem seznanjena z mnogo ovirami in pastmi, ki doletijo ne le domače, kot tudi tuje znanstvenice in znanstvenike, ki se želijo zaposliti in uveljaviti na slovenskih ustanovah. Zaradi tega se aktivno zavzemam za enake možnosti vseh v znanosti, ne glede na spol, raso, starost, položaj. Upam, da bomo v komisiji v naslednjih štirih letih pripomogli k spremembam za boljšo prihodnost znanstvenic in znanstvenikov. Menim, da če si želimo sprememb, moramo o tem tudi govoriti in biti vidni. Vloga predsedujoče komisiji je ena od možnih poti biti viden in slišan
Kolegici čestitamo in ji želimo veliko uspehov!

Kristina Žagar Soderžnik


DNEVI ENAKOSTI SPOLOV

Ob 8. marcu je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani potekal otvoritveni dogodek letošnjih Dnevov enakosti spolov. Na dogodku so izkušnje svojih organizacij pri nastajanju in izvajanju načrtov enakosti spolov v akademskem polju predstavile dr. Romana Jordan, pomočnica direktorja in koordinatorica projekta Athena na IJS, prof. dr. Milica Antić Gaber (Filozofska fakulteta, UL), prof. dr. Vesna Leskošek (Fakulteta za socialno delo, UL) in dr. Jovana Mihajlović Trbovc (ZRC SAZU). Spregovorile so o omejitvah, s katerimi so se srečevale pri oblikovanju načrtov za enakost spolov, med katerimi je bilo pridobivanje podatkov ločenih po spolu na ravni organizacij, ter izzivih, s katerimi se soočajo ženske v akademski sferi, kot so nesorazmerja pri plačah in pri kariernem napredovanju.
Dr. Romana Jordan je spregovorila o trajnostnem modelu poslovanja inštituta, ki z občutljivostjo do različnosti omogoča spodbudno delovno okolje za vse. V ta namen smo na IJS še nekoliko pred formalnim sprejetjem Načrta enakosti spolov zaposlili osebo za enake možnosti, etične vidike in reševanje sporov.
Več o dogodku si lahko preberete v izjavi za javnost, informacije o prihajajočih dogodkih v okviru Dnevov enakost spolov pa so na voljo na spletni strani Filozofske fakultete.

Dnevi enakosti spolov


MEDNARODNI DAN ŽENA

8. marca praznujemo družbene, politične, gospodarske in kulturne dosežke žensk po svetu ter pozivamo k nadaljnjemu ukrepanju za uresničevanje enakosti spolov. Tema letošnjega mednarodnega dne žena, ki ga je določila OZN, je »Inovacije in tehnologija za enakost spolov« in poudarja pomemben prispevek žensk in deklet na področju tehnologije in digitalnega izobraževanja. Polna vključenost žensk na tehnološkem področju prinaša bolj ustvarjalne rešitve in inovacije, ki ustrezneje naslavljajo potrebe žensk ter spodbujajo enakost spolov. Izbrana tema je namenjena tudi preučitvi vpliva digitalne vrzeli med spoloma na povečevanje gospodarskih in družbenih neenakosti. Izpostavlja pomembnost zaščite pravic žensk in deklet v digitalnem prostoru ter problematiko spletnega nasilja in nasilja na podlagi spola, ki ga omogočajo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Vsem sodelavkam ob 8. marcu iskreno čestitamo za vse dosežke, sodelavcem pa se zahvaljujemo za podporo pri doseganju enakosti spolov na Institutu ter širše v družbi.

Mednarodni dan žena


MEDNARODNI DAN ŽENSK IN DEKLET V ZNANOSTI

11. februarja smo praznovali mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. Letos je bil posvečen vlogi, ki jo imajo znanstvenice pri razvoju rešitev, ki podpirajo doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Ob tej priložnosti je Institut "Jožef Stefan" v sodelovanju z veleposlaništvom ZDA v Sloveniji 16. februarja 2023 organiziral predavanje Dr. Aubrey R. Paris, svetovalke za spol, podnebne spremembe in inovacije v uradu sekretarke za globalna ženska vprašanja na zunanjem ministrstvu ZDA, kjer vodi politike in prizadevanja javne diplomacije na področju presečišča spola in podnebnih sprememb.
Dr. Paris je predstavila domino učinek podnebne krize, ki posebej pomembno vpliva na ženske in dekleta v regijah, ki se soočajo z različnimi ranljivostmi ali nestabilnostjo, kot sta povečano tveganje za nasilje na podlagi spola in razseljenost. Predstavila je dvotirni pristop k presečišču spola in podnebnih sprememb, ki vključuje tako obravnavo nesorazmernih posledic učinkov podnebnih sprememb na ženske in dekleta kot tudi krepitev vloge žensk in deklet kot voditeljic in nosilk sprememb v boju proti podnebni krizi. Dr. Paris je s predstavitvijo praktičnih primerov tehnoloških in programskih rešitev, ki jih vodijo ženske, poudarila prispevek žensk in deklet po vsem svetu k reševanju izzivov, neposredno ali posredno povezanih s podnebnimi spremembami in degradacijo okolja. Na koncu je poudarila pomen vzpostavljanja mrež žensk in deklet v državah, regijah ali na svetovni ravni za izmenjavo najboljših praks in replikacijo učinkovitih rešitev.

Izobraževanje


VABILO NA PREDAVANJE

Ob mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti vas v sodelovanju z veleposlaništvom ZDA v Sloveniji vljudno vabimo na predavanje dr. Aubrey Paris Vloga žensk pri razvoju rešitev za podnebne spremembe, ki bo potekalo 16. 2. 2023 med 10.00 in 11.00 v predavalnici O2 Odseka za znanosti o okolju na Reaktorskem centru v Podgorici. Predavanje bo možno spremljati tudi preko povezave Zoom.
Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku. Prijave niso potrebne.
Več informacij o vsebini dogodka in predavateljici si lahko preberete v priloženem vabilu.


GLASILO PROJEKTA ATHENA

Izšla je tretja številka glasila projekta Athena, v katerem lahko najdete informacije o dogodkih in aktivnostih, ki smo jih skupaj s projektnimi partnerji izvedli v preteklih mesecih. Lepo vabljeni k branju.


IZOBRAŽEVANJE ZA ZAPOSLENE NA IJS

Odbor za izvedbo načrta za enakost spolov (INES) in konzorcij projekta Athena, ki ga financira program Obzorje 2020, sta za zaposlene na IJS v mesecu oktobru in novembru 2022 organizirala cikel petih izobraževanj, ki so naslovili različne vidike spodbujanja enakosti spolov ter krepitve vključujoče organizacijske kulture na institutu. Pri izvedbi so sodelovale zunanje predavateljice in predavatelji ter številne sodelavke in sodelavci instituta, ki so delili svoja znanja in spretnosti, potrebna za spodbujanje enakosti spolov v delovnem okolju. Kar 200 zaposlenih se je seznanilo z vplivom in posledicami nezavedne pristranskosti ter razpravljalo o spodbujanju enakosti spolov v okviru politik zaposlovanja in napredovanja, procesov odločanja in zasedanja vodilnih položajev na institutu ter vzpostavljanju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Organizirano je bilo tudi izobraževanje o etiki in integriteti v znanstvenih raziskavah.
Posnetki vseh dogodkov s podnapisi v angleškem jeziku so objavljeni tukaj.

Izobraževanje


SPREJETJE NAČRTA ZA ENAKOST SPOLOV

V mesecu oktobru 2022 je Znanstveni svet Instituta "Jožef Stefan" potrdil Načrt za enakost spolov (NES) za IJS, ki so ga na podlagi večletnega prizadevanja s strani sodelavk in sodelavcev za uvajanje ukrepov, ki bi spodbujali enakost spolov na institutu, pripravile članice konzorcija projekta Athena. Za namen priprave učinkovitega načrta, ki bo ustrezno naslovil ključne izzive in potrebe instituta na tem področju, je bila izvedena obsežna analiza stanja na področju enakosti spolov na IJS. V zavedanju, da je za uspeh in učinkovitost načrtovanih ukrepov na ravni organizacije potrebno aktivno vključiti vse zaposlene, je Odbor za izvedbo načrta enakosti spolov (INES) o vsebini načrta vodil široko razpravo preko strokovnih svetov IJS, katerih predlogi za izboljšavo dokumenta so bili ustrezno upoštevani. Načrt podaja niz merljivih in časovno opredeljenih zavez ter predlaganih ukrepov za spodbujanje trajnostnih organizacijskih sprememb, ki bodo podpirali enakost spolov in enake možnosti, prispevali k spodbudnemu, vključujočemu in varnemu delovnemu okolju za zaposlene ter študentke in študente, s tem pa dolgoročno pospeševali raziskovalno ustvarjalnost ter krepili odličnost v znanosti.
Načrt v angleškem jeziku je dostopen na tej povezavi, na voljo je tudi slovenska različica dokumenta.

Odbor INES


SKLOP IZOBRAŽEVANJ V OKVIRU EVROPSKEGA PROJEKTA ATHENA

Athena

Vljudno vas vabimo, da se udeležite sklopa izobraževanj, ki bodo potekala v okviru evropskega projekta Athena, katerega glavni namen je vzpostaviti vključujočo organizacijsko kulturo in spodbujati raziskovalni potencial. Izobraževanja bodo potekala v mesecu oktobru in novembru v Veliki predavalnici IJS ter preko zoom povezave z začetkom ob 10. uri.

5. 10. 2022: Nezavedna pristranskost in vplivi v delovnem okolju
Predavateljica: prof. dr. Milica Antić Gaber, profesorica na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

13. 10. 2022: Enakost spolov na vodilnih položajih in pri odločanju
Predavateljica in predavatelj: Mirjana D. Perko, ustanoviteljica in generalna direktorica Incon - Investment and Management consulting, d.o.o.; prof. dr. Miha Čekada, vodja Odseka za tanke plasti in površine na Institutu "Jožef Stefan"

Udeleženki in udeleženec okrogle mize: prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo; mag. Sonja Šmuc, izvršna direktorica v podjetju Blueberry; dr. Peter Venturini, direktor podjetja HELIOS; prof. dr. Boštjan Zalar, direktor Instituta "Jožef Stefan"

25. 10. 2022: Kako vzpostaviti ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem?
Predavateljica: izr. prof. dr. Sara Tement, profesorica na oddelku za -psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in vodja Centra za raziskovalno in strokovno psihološko dejavnost

27. 10. 2022: Etika, integriteta in enakost spolov v raziskavah
Predavatelj: doc. dr. Rok Benčin, znanstveni sodelavec na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU
Udeleženka in udeleženec okrogle mize: dr. Jovana Mihajlović Trbovc, znanstvena sodelavka na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU; doc. dr. Rok Benčin, znanstveni sodelavec na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU

11. 11. 2022: Enakost spolov pri kariernem napredovanju in zaposlovanju
Predavateljice in predavatelj: doc. dr. Katarina Babnik, docentka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani; Katja Dolinar, vodja Kadrovske službe COSYLAB d.o.o.; Sindi Vogrič, poslovna partnerka COSYLAB d.o.o.; Luka Virag, sekretar v direktorjevi pisarni Instituta "Jožef Stefan"


DOGODEK ZA ZUNANJE DELEŽNIKE

V septembru smo organizirali delavnico za zunanje deležnike ENAKOST SPOLOV z zavedanjem raznolikosti do vključujoče organizacijske kulture. Delavnico smo izvedli v hibridni obliki ter tako privabili 17 udeležencev v živo ter 40 udeležencev preko zoom povezave. Otvoritev dogodka in predstavitev projekta Athena je podala IJS koordinatorica Athena projekta dr. Romana Jordan. Na delavnici je prof. dr. Maja Remškar predstavila študije o enakosti spolov v znanosti in na Institutu "Jožef Stefan", prof. dr. Dunja Mladenič je na kratko prikazala pot do vključujoče organizacijske kulture oz. načrt za enakost spolov na Insitutu "Jožef Stefan", medtem ko je dr. Milica Antić Gaber predavala o izzivih in rešitvah pri uveljavljanju enakosti spolov v Sloveniji. Sekcijo z vprašanji in diskusijo ter zaključek sta vodili prof. dr. Borka Jerman Blažič in dr. Vida Vukašinović.

Athena

Prof. dr. Milica Antić Gaber je predstavila izzive in rešitve pri uveljavljanju enakosti spolov v Sloveniji: primeri v znanosti in akademskem okolju.


GLASILO PROJEKTA ATHENA

Izšlo je glasilo projekta Athena, v katerem lahko najdete informacije o dogodkih in aktivnostih, ki smo jih skupaj s projektnimi partnerji izvedli v preteklih mesecih. Lepo vabljeni k branju.


MEDNARODNI DAN ŽENSK IN DEKLET V ZNANOSTI

11. februar obeležujemo mednarodni dan žensk in deklet v znanosti z željo, da bi premostili razlike v zastopanju žensk in deklet na tem področju. Enakopravna zastopanost spolov v znanosti je tudi ključnega pomena za doseganje mednarodno dogovorjenih razvojnih ciljev trajnostnega razvoja. V želji, da bi dosegli popoln in enak dostop do znanosti za ženske in dekleta ter da bi spodbujali vlogo in sodelovanje žensk in deklet na tem področju ter ob tem še naprej dosegli enakost spolov je leta 2015 Generalna skupščina Združenih narodov 11. februar razglasila za mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. Posebna predstavnica predsednika Generalne skupščine ZN Darja Bavdež Kuret je mnenja, da imamo v Sloveniji izjemno podlago za promocijo žensk. Po podatkih statističnega urada število žensk, vključenih v visokošolsko izobraževanje 3. stopnje od leta 2015/2016 narašča, delež ženskih doktorskih študentk se giblje okrog 53 odstotkov. Mednarodnemu dnevu deklet in žensk v znanosti se pridružuje tudi Institut "Jožef Stefan".


KAKO SE UPRETI PRISTRANSKOSTI V AKADEMSKEM POLJU?

14. januarja 2022 je v okviru evropskega projekta Athena za Odbor za izvedbo načrta enakih možnosti glede na spol (Odbor INES) potekalo spletno izobraževanje na temo enakosti spolov. Delavnico z naslovom Kako se upreti pristranskosti v akademskem polju? je vodila strokovnjakinja s področja enakosti spolov prof. dr. Milica Antić Gaber s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Na delavnici so se udeleženci in udeleženke seznanili z osnovnimi koncepti spola v navezavi z (ne)zavedno pristranskostjo.
Posnetek TV IJS

Spletna delavnica


ODBOR ZA IZVEDBO NAČRTA ENAKIH MOŽNOSTI GLEDE NA SPOL

Na Institutu "Jožef Stefan" smo v okviru aktivnosti evropskega projekta Athena: Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe dne 17. avgusta 2021 ustanovili Odbor za izvedbo načrta enakih možnosti glede na spol ali krajše Odbor INES (Implementacija Načrta za Enakost Spolov). Vodja odbora prof. dr. Barbara Malič je seznanila članice in člane o vsebini in ciljih projekta Athena ter o vlogi in nalogah odbora. Odbor INES namreč sestavljajo predstavniki/predstavnice različnih ciljnih skupin zaposlenih (vodstveni kader, raziskovalci/raziskovalke, administracija, sekretariat in mladi raziskovalci/raziskovalke). Odbor INES bo imel ključno vlogo pri uvajanju in izvedbi institucionalnih sprememb na IJS, kot tudi pri uspešnem izvajanju projekta Athena.

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00
info@ijs.si