Page name: Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa

Institut "Jožef Stefan"

Kratica

IJS

Odgovorna uradna oseba

Prof. dr. Boštjan Zalar, direktor

Datum objave kataloga

14.12.2005

Datum zadnje spremembe

15.3.2021

Fizični dostop do kataloga

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

Katalog informacij javnega značaja

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki

Organiziranost

Organiziranost IJS

Opis delovnega področja

Opis delovnega področja

Seznam notranjih organizacijskih enot

Seznam notranjih organizacijskih enot

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Marta Slokan, univ. dipl. prav., svetovalka v direktorjevi pisarni
tel. (01) 477 3499, marta.slokan@ijs.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (prek državnega, lokalnega, oziroma evropskega registra predpisov)

Predpisi EU

Evropski register predpisov

Predpisi s področja delovanja instituta

Predpisi s področja delovanja instituta
Statut, Letna poročila, Program dela, finančni in kadrovski načrti

2.č Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

Predlogi predpisov s področja izobraževanja, znanosti in športa

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Program dela IJS za obdobje 2014-2018

Program dela IJS 2014-2018

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Evidence

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Zbirke

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop prek spleta

Spletna stran IJS

Fizični dostop, vpogled

Na lokaciji IJS: Jamova cesta 39, Ljubljana

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS, št. 24/16)

4. Stroškovnik
Stroškovnik (17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja)

5. Stroškovnik in cenik za ponovno uporabo informacij javnega značaja
Stroškovnik (20. in 21. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja)

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

V pripravi