K1

O Institutu
ijs.si/novice

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo je ena od vodilnih skupin v svetu na področju sinteze novih anorganskih spojin, ki vsebujejo fluor. Glavna raziskovalna področja so: reakcije v superkislinah, kemija žlahtnih plinov, kemija elementov glavnih skupin in sinteza novih anorganskih materialov s posebnimi lastnostmi.

Velik del aktivnosti skupine je usmerjen v reševanje tehnološke in ekološke problematike v Sloveniji. Skupina že več kot trideset let tesno sodeluje z gospodarstvom. Navsezadnje velja omeniti aktivnosti skupine na področju izobraževanja učiteljev kemije in promocije naravoslovnih znanosti med učenci srednjih in osnovnih šol.


K1.jpg

ANORGANSKA KEMIJA IN TEHNOLOGIJA - K1

  • Sinteza in karakterizacija visoko energijskih oksidantov
  • Sinteza in karakterizacija novih koordinacijskih spojin z binarnimi fluoridi kot ligandi
  • Priprava anorganskih materialov z zanimivimi električnimi in katalitičnimi lastnostmi
  • Procesi in sinteze v plazmi
  • Spremljanje/določanje različnih polutantov v bivalnem in delovnem okolju
  • Tehnološke raziskave za trajnostni razvoj (čiščenje dimnih plinov, sežig odpadkov)
  • Modeliranje in optimiranje s kemometričnimi metodami (nevronske mreže, genetski algoritmi)
  • Analiza večjih tveganj v industriji v zvezi z nevarnimi snovmi

Odsečne spletne strani

Vodja odseka
doc. dr. Gašper Tavčar, gasper.tavcar@ijs.si
Telefon: (01) 477 32 25

Tajništvo
Tine Oblak, tine.oblak@ijs.si
Telefon: (01) 477 35 03
Faks: (01) 477 31 55


Delo Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo vključuje naslednja področja: a) sinteza anorganskih spojin, b) anorganski materiali s posebnimi lastnostmi, c) tehnološke raziskave za trajnostni razvoj in d) popularizacija naravoslovnih znanosti v okviru dodatnega izobraževanja na področju kemije.

Pomembnejša področja raziskav v sklopu sinteze anorganskih spojin so: sinteza in karakterizacija novih koordinacijskih spojin s fluoridnimi ligandi, npr.: XeF2, XeF4, KrF2, AsF3, HF itd., sinteza in karakterizacija ternarnih fluoridov z uporabo metatetičnih reakcij in uporaba fotokemičnih reakcij in elementarnega fluora za sintezo novih in tudi že znanih binarnih in ternarnih spojin s prehodnim elementom v visokem oksidacijskem stanju.

V sklopu anorganskih materialov s posebnimi lastnostmi potekajo raziskave na naslednjih področjih: sinteza in karakterizacija ogljikovih fluoridov in interkaliranih grafitov, ki se uporabljajo kot anodni materiali v litijevih baterijah, sinteza novih fluoriranih fulerenov, priprava in karakterizacija površinsko aktivnih anorganskih materialov na osnovi oksidov, fluoridoksidov ali fluoridov z ustrezno morfologijo, teksturo in površinskimi ter z mehanskimi lastnostmi. V zadnjem primeru gre za kisle heterogene katalizatorje, ki so potencialno uporabni v nekaterih industrijsko pomembnih reakcijah. V ta sklop spada še strukturna karakterizacija ionskih tekočin, ki so uporabne kot elektroliti in katalizatorji.

Pomembnejša področja tehnoloških raziskav za trajnostni razvoj so: čiščenje dimnih plinov s poudarkom na razžvepljevanju, preprečevanje nastajanja in odstranjevanje onesnaževal pri sežigu odpadkov, uporaba odpadkov kot sekundarnih surovin, ocenjevanje tveganja zaradi nesreč z nevarnimi snovmi, uporaba kemometričnih metod pri analizi okoljskih podatkov, pri analizi procesnih parametrov in pri izdelavi hibridnih modelov ter spremljanje specifičnih polutantov v okolju in prehranski verigi.

Popularizacija naravoslovnih znanosti vključuje različne demonstracijske aktivnosti ter delo z osnovnošolsko in srednješolsko mladino v okviru Šole eksperimentalne kemije.


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si