Raziskovalna področja

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Več o Institutu
Več o reaktorskem centru
Več o fiziku Jožefu Stefanu

R4.jpg

Največja vrednost Instituta so interdisciplinarno izobraženi in ambiciozni kadri. V skladu s Pravilnikom o pogojih in postopku za izvolitve v znanstvene nazive morajo raziskovalci Instituta pred izvolitvijo v naziv Znanstveni sodelavec opraviti tudi izpopolnjevanje v tujini.

Nastajanje raziskovalnih področij
Pogled v zgodovino Instituta
Dnevi Jožefa Stefana
Zlati znak Jožefa Stefana
Blinčeve nagrade


NASTAJANJE RAZISKOVALNIH PODROČIJ


Institut opravlja naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti:

K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K/73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
M/80.301 Višje strokovno izobraževanje
M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje
M/80.303 Univerzitetno izobraževanje
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
K/72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K/72.2 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K/72.300 Obdelava podatkov
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DL/33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov
DL/33.300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje
O/90.02 Ravnanje z odpadki
O/90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
O/90.022 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov
O/90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki
O/92.511 Dejavnost knjižnic


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si